DataTel is specialist of Telephone PABX, IP-PBX, VoIP, CCTV, WiFi, Wireless network and Telephone call saving solution
Solution
PABX Direct Line (DID)
Voice Over IP (VoIP)
10 reasons to IP-PBX
VoIP Gateway Connection
Mobile Virtual Private Network (MVPN)
Wireless Lan
Internet WiFi HotSpot
CCTV System
IP Surveillance
Voice Logger
TEL: 076-235334 / Mobile: 096-1470897   Home | Service | Support | Contact Us | About Us
PABX
LG-Ericsson
NEC
Matrix
Telephone
Siemens Gigaset
IP-PABX
Plextel
Xorcom
Yeastar
IP Phone
Snom
Yealink
Moimstone
VoIP Gateway
Matrix
Xorcom
Mobile Gateway
Matrix
FAX Server
Yeastar
Voice Logger
Xtend
Networking
Tenda
Ubiquiti
CCTV
HikVision
IP Cameara
HikVision
Security
Commax
Call Saving
DeeCall VoIP
Credit card
       
Track EMS
Track EMS
 
การประยุกต์ความสามารถของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ : MVPN (Mobile Virtual Private Network)

              กล่าวถึงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี MVPN (Mobile Virturl Private Network) ซึ่งเป็นการประยุกต์ความสามารถของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่าขา มาสร้างเป็นเครือข่ายการสื่อสารขององค์กรด้วยตนเอง

 

 

              จากข้อจำกัดของระบบ VoIP ข้างต้นในที่นี้จึงจะกล่าวถึงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี MVPN (Mobile Virtual Private Network) ซึ่งเป็นการประยุกต์ความสามารถของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื่อนที่สาขาอยู่แล้ว การใช้งาน MVPN คือการใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สร้างเครือข่ายการสื่อสารขององค์กรด้วยตนเอง โดยการใช้บริการ MVPN จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถใช้งานผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป แต่ผู้ใช้งานในกลุ่มทั้งหมดจะต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดียวกันทั้งหมด

              ผลที่ได้ก็คือ สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มในอัตราประหยัดหรือเหมาจ่าย และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับบุคคลนอกกลุ่มในอัตราที่ถูกกว่าการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานอีกด้วย และความพิเศษที่สามารถโทรหากันได้ในอัตราเหมาจ่ายนี้ จึงนำมาประยุกต์กับงานในองค์กรที่มีการติดต่อสื่อสารกันเองภายในองค์กร แต่การใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจจะใช้งานไม่สะดวกนักสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งานในสำนักงาน และต้องการคุณสมบัติของระบบโทรศัพท์สำนักงาน เช่น โอนสาย ประชุมสาย ดึงสาย เป็นต้น ซึ่งจากความต้องการดังกล่าวจะต้องใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับสำนักงานแต่ระบบตู้สาขาทั่วไป ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยตรง การเชื่อมต่อได้จึงต้องอาศัยอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบประจำที่ (Fixed Wireless Terminal หรือ GSM Gateway) เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างระบบตู้สาขา และระบบโทรศํพท์เคลื่อนที่

 

                     

รูปภาพแสดงตู้สาขาโทรศํพท์ (PABX : Private Automatic Branch Exchange)

 

          

รูปภาพแสดงอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบประจำที่ (Fixed Wireless Terminal หรือ GSM Gateway)

 

              โดยการใช้งานจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ไว้กับตู้สาขาทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือสำนักงานที่้ต้องการให้สามารถสื่อสารกันในกลุ่มได้ และการกำหนดโปรแกรมที่ตู้สาขาว่าเงื่อนไขใดให้ใช้งาน ซึ่งควรกำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Relate Product
  • Matrix Mobile Gateway
  •  
                             
                             
                                  
    Copyrights © datatel.co.th 2009. All rights reserved.