DataTel is specialist of Telephone PABX, IP-PBX, VoIP, CCTV, WiFi, Wireless network and Telephone call saving solution
Solution
PABX Direct Line (DID)
Voice Over IP (VoIP)
10 reasons to IP-PBX
VoIP Gateway Connection
Mobile Virtual Private Network (MVPN)
Wireless Lan
Internet WiFi HotSpot
CCTV System
IP Surveillance
Voice Logger
TEL: 076-235334 / Mobile: 089-2599642  Home | Service | Support | Contact Us | About Us
PABX
LG-Ericsson
NEC
Matrix
Telephone
Siemens Gigaset
IP-PABX
Plextel
Xorcom
Yeastar
IP Phone
Snom
Yealink
Moimstone
VoIP Gateway
Matrix
Xorcom
Mobile Gateway
Matrix
FAX Server
Yeastar
Voice Logger
Xtend
Networking
Micronet
Intellinet
Tenda
Ubiquiti
AMD
IP-Tran DSLAM
Option 3G
CCTV
KND
HikVision
Hi-View
IP Cameara
HikVision
Security
Digital-A
Commax
Call Saving
DeeCall VoIP
Credit card
       
Track EMS
Track EMS
 
การประยุกต์ความสามารถของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ : MVPN (Mobile Virtual Private Network)

              กล่าวถึงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี MVPN (Mobile Virturl Private Network) ซึ่งเป็นการประยุกต์ความสามารถของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่าขา มาสร้างเป็นเครือข่ายการสื่อสารขององค์กรด้วยตนเอง

 

 

              จากข้อจำกัดของระบบ VoIP ข้างต้นในที่นี้จึงจะกล่าวถึงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี MVPN (Mobile Virtual Private Network) ซึ่งเป็นการประยุกต์ความสามารถของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื่อนที่สาขาอยู่แล้ว การใช้งาน MVPN คือการใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สร้างเครือข่ายการสื่อสารขององค์กรด้วยตนเอง โดยการใช้บริการ MVPN จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถใช้งานผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป แต่ผู้ใช้งานในกลุ่มทั้งหมดจะต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดียวกันทั้งหมด

              ผลที่ได้ก็คือ สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มในอัตราประหยัดหรือเหมาจ่าย และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับบุคคลนอกกลุ่มในอัตราที่ถูกกว่าการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานอีกด้วย และความพิเศษที่สามารถโทรหากันได้ในอัตราเหมาจ่ายนี้ จึงนำมาประยุกต์กับงานในองค์กรที่มีการติดต่อสื่อสารกันเองภายในองค์กร แต่การใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจจะใช้งานไม่สะดวกนักสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งานในสำนักงาน และต้องการคุณสมบัติของระบบโทรศัพท์สำนักงาน เช่น โอนสาย ประชุมสาย ดึงสาย เป็นต้น ซึ่งจากความต้องการดังกล่าวจะต้องใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับสำนักงานแต่ระบบตู้สาขาทั่วไป ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยตรง การเชื่อมต่อได้จึงต้องอาศัยอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบประจำที่ (Fixed Wireless Terminal หรือ GSM Gateway) เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างระบบตู้สาขา และระบบโทรศํพท์เคลื่อนที่

 

                     

รูปภาพแสดงตู้สาขาโทรศํพท์ (PABX : Private Automatic Branch Exchange)

 

          

รูปภาพแสดงอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบประจำที่ (Fixed Wireless Terminal หรือ GSM Gateway)

 

              โดยการใช้งานจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ไว้กับตู้สาขาทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือสำนักงานที่้ต้องการให้สามารถสื่อสารกันในกลุ่มได้ และการกำหนดโปรแกรมที่ตู้สาขาว่าเงื่อนไขใดให้ใช้งาน ซึ่งควรกำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Relate Product
  • Matrix Mobile Gateway
  •  
                             
                             
                                  
    Copyrights © datatel.co.th 2009. All rights reserved.