DataTel is specialist of Telephone PABX, IP-PBX, VoIP, CCTV, WiFi, Wireless network and Telephone call saving solution
Solution
PABX Direct Line (DID)
Voice Over IP (VoIP)
10 reasons to IP-PBX
VoIP Gateway Connection
Mobile Virtual Private Network (MVPN)
Wireless Lan
Internet WiFi HotSpot
CCTV System
IP Surveillance
Voice Logger
TEL: 076-235334 / Mobile: 089-2599642  Home | Service | Support | Contact Us | About Us
PABX
LG-Ericsson
NEC
Matrix
Telephone
Siemens Gigaset
IP-PABX
Plextel
Xorcom
Yeastar
IP Phone
Snom
Yealink
Moimstone
VoIP Gateway
Matrix
Xorcom
Mobile Gateway
Matrix
FAX Server
Yeastar
Voice Logger
Xtend
Networking
Micronet
Intellinet
Tenda
Ubiquiti
AMD
IP-Tran DSLAM
Option 3G
CCTV
KND
HikVision
Hi-View
IP Cameara
HikVision
Security
Digital-A
Commax
Call Saving
DeeCall VoIP
Credit card
       
Track EMS
Track EMS
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี Voice over IP
     
      Voice over IP หรือ Voice over Internet Protocol มักจะถูกเรียกสั้นๆว่า VoIP เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่ทำให้เราสามารถรับ-ส่งสัญญานเสียงผ่านทางเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) โดยจะต้องอาศัยอุปกรณ์ (Hardware) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ทำงานร่วมกัน เทคโนโลยี VoIP นี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยองค์กร Adcance Research Project Avency Network (ARPANET) เมื่อปี ค.ศ. 1973 เพื่อเป็นการคิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดต้นทุน และเป็นการเพิ่มมูลค่าการใช้งานเครือข่ายให้มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกานทำงานของ VoIP จะมีการแปลงสัญญาณเสียงจากต้อนทางให้อยู่ในรูปแบบชอง Packet เล็กๆ แล้วส่งไปยังผู้รับปลายทาง โดยอาศัยโปรโตคอลที่เรียว่า (Internet Protocol) ในการส่งผ่านสัญญาณเสียงให้ผู้รับได้ฟังสัญญาณเสียงที่ส่งมาได้ หากมีการนำเอาเทคโนโลยี VoIP มาใช้งานในองค์กรต่างๆ จะพบว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายงานโทรศัพท์แบบปกติได้เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น การใช้โทรศัพท์ทางไกลในประเทศ และต่างประเทศ เป็นต้น

     VoIP เป็นเทคโนโลยีสื่อสารด้วยเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ต โดยจะแปลงเสียงจากผู้ส่งที่เป็นสัญญาณอนาล๊อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลผ่านอุปกรณ์เครือข่าย แล้วส่งผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน๊ตไปยังผู้รับ จากนั้นทำการแปลงสัญญาณกลับจากสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล๊อกผ่านทางอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้ผู้รับได้ยินเสียงที่ส่งไป อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานโทรศัพท์ได้อีกช่องทางหนึ่ง

 
ช้อดีในการนำเอาเทคโนโลยี VoIP มาใช้งาน
     

     1. ประหยัดงบประมาณในการลงทุน โดยไม่ต้องจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายใหม่ เช่น Router , Switch เพราะอุปกรณ์เดิมเหล่านี้สามารถนำมาใช้งานพร้อมกับช่องสัญญาณอินเทอร์เน๊ตเดิมที่มีอยู่ได้

     2. เพิ่มมูลค่าของอุปกรณ์ ในการนำเอาเทคโนโลยี VoIP มาใช้งานนั้นจะเป็นการทำให้เราใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกว่าการใช้งานปกติ ซึ่งเดิมที่มีกาใช้อุปกรณ์ Router และ Switch ในการรับส่งข้อมูลเท่านั้น หากมีการใช้งาน VoIP ก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถการใช้งานในลักษณะสัญญาณสียงได้อีกทางหนึ่ง

     3. ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เดิมที่ในองค์กร หรือบริษัทต่างๆ อาจจะมีความต้องการใช้งานโทรศัพท์ทางไกลทั้งในประเทศ และต่างประเทศกันมาก หากมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี VoIP จะพบว่าค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ขององค์กรจะลดลงได้มาก

     4. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรสาร (FAX) ได้ นอกจากเทคโนโลยี VoIP จะมีประโยชน์ต่อการลดต้นทุนการใช้งานโทรศัพท์แบบปกติแล้ว ยังสามารถนำเอาคุณสมบัติของเทคโนโลยีนี้มาใช้กับงานโทรสาร (FAX) ได้ ซึ่งจะพบว่าค่าใช้จ่ายในกาส่วนนี้จะลดลงทันทีไม่ว่าจะเป็นการส่งโทรสารทางไกลในประเทศ และต่างประเทศ

 

VoIp ทำงานได้อย่างไร

       ตามที่ได้กล่าวนำเบื้องต้นว่าเทคโนโลยี VoIP นั้นใช้โปรโตคอลของ Internet Protocol ในการส่งผ่านสัญญาณเสียง ซึ่งสัญญาณเสียงนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นส่วยย่อยๆ หรือที่เราเรียกว่า Packet โดยสัญญาณเสียงที่ส่งไปมักนิยมส่งแบบ UDP มากว่าแบบ TDP เนื่องจากการส่งข้อมูลแบบ UDP นั้นจะมีการส่งข้อมูลได้เร็วกว่า จึงเหมาะที่จะนำมาเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลเสียงบนเครือข่ายอินเทอร์เน๊ต การส่งข้อมูลเสียงนั้นจะต้องอาศัยโปรโตคอลหลักที่ใช้ในการส่งสัญญาณระหว่างต้นทาง และปลายทางอีกด้วย เช่น โปรโตคอล SIP (Session Initiation Protocol) จึงทำให้ต้นทาง และปลายทางสามารถสื่อสารกันได้ โดยปกติแล้วหากมีการใช้งานโปรโตคอล SIP จะมีการใช้พอร์ตสื่อสาร UDP ที่ 5060 เป็นหลัก

    บริษัท ดาต้าเทล จำกัด หวังว่าบทความข้างต้นจะทำให้ท่านมีความเข้าใจในเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัท ดาต้าเทล จำกัดยินดีให้ครับปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต VoIP หรือที่รู้จักกันในรูปแบบ IP PBX ท่านด้วย Team Support และ Engineer ที่ชำนาญการและมีประสบการณ์ทางด้านระบบสื่อสารทั้งแบบ Digital และ VoIP โดยตรง


Relate Product
 • Plextel IP PBX
 • XorCom IP PBX
 • Yeastar IP PBX
 • Matrix IP PBX
 •                          
                           
                                
  Copyrights © datatel.co.th 2009. All rights reserved.