DataTel is specialist of Telephone PABX, IP-PBX, VoIP, CCTV, WiFi, Wireless network and Telephone call saving solution
Solution
PABX Direct Line (DID)
Voice Over IP (VoIP)
10 reasons to IP-PBX
VoIP Gateway Connection
Mobile Virtual Private Network (MVPN)
Wireless Lan
Internet WiFi HotSpot
CCTV System
IP Surveillance
Voice Logger
TEL: 076-235334 / Mobile: 096-1470897   Home | Service | Support | Contact Us | About Us
PABX
LG-Ericsson
NEC
Matrix
Telephone
Siemens Gigaset
IP-PABX
Plextel
Xorcom
Yeastar
IP Phone
Snom
Yealink
Moimstone
VoIP Gateway
Matrix
Xorcom
Mobile Gateway
Matrix
FAX Server
Yeastar
Voice Logger
Xtend
Networking
Tenda
Ubiquiti
CCTV
HikVision
IP Cameara
HikVision
Security
Commax
Call Saving
DeeCall VoIP
Credit card
       
Track EMS
Track EMS
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี Voice over IP
     
      Voice over IP หรือ Voice over Internet Protocol มักจะถูกเรียกสั้นๆว่า VoIP เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่ทำให้เราสามารถรับ-ส่งสัญญานเสียงผ่านทางเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) โดยจะต้องอาศัยอุปกรณ์ (Hardware) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ทำงานร่วมกัน เทคโนโลยี VoIP นี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยองค์กร Adcance Research Project Avency Network (ARPANET) เมื่อปี ค.ศ. 1973 เพื่อเป็นการคิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดต้นทุน และเป็นการเพิ่มมูลค่าการใช้งานเครือข่ายให้มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกานทำงานของ VoIP จะมีการแปลงสัญญาณเสียงจากต้อนทางให้อยู่ในรูปแบบชอง Packet เล็กๆ แล้วส่งไปยังผู้รับปลายทาง โดยอาศัยโปรโตคอลที่เรียว่า (Internet Protocol) ในการส่งผ่านสัญญาณเสียงให้ผู้รับได้ฟังสัญญาณเสียงที่ส่งมาได้ หากมีการนำเอาเทคโนโลยี VoIP มาใช้งานในองค์กรต่างๆ จะพบว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายงานโทรศัพท์แบบปกติได้เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น การใช้โทรศัพท์ทางไกลในประเทศ และต่างประเทศ เป็นต้น

     VoIP เป็นเทคโนโลยีสื่อสารด้วยเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ต โดยจะแปลงเสียงจากผู้ส่งที่เป็นสัญญาณอนาล๊อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลผ่านอุปกรณ์เครือข่าย แล้วส่งผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน๊ตไปยังผู้รับ จากนั้นทำการแปลงสัญญาณกลับจากสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล๊อกผ่านทางอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้ผู้รับได้ยินเสียงที่ส่งไป อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานโทรศัพท์ได้อีกช่องทางหนึ่ง

 
ช้อดีในการนำเอาเทคโนโลยี VoIP มาใช้งาน
     

     1. ประหยัดงบประมาณในการลงทุน โดยไม่ต้องจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายใหม่ เช่น Router , Switch เพราะอุปกรณ์เดิมเหล่านี้สามารถนำมาใช้งานพร้อมกับช่องสัญญาณอินเทอร์เน๊ตเดิมที่มีอยู่ได้

     2. เพิ่มมูลค่าของอุปกรณ์ ในการนำเอาเทคโนโลยี VoIP มาใช้งานนั้นจะเป็นการทำให้เราใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกว่าการใช้งานปกติ ซึ่งเดิมที่มีกาใช้อุปกรณ์ Router และ Switch ในการรับส่งข้อมูลเท่านั้น หากมีการใช้งาน VoIP ก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถการใช้งานในลักษณะสัญญาณสียงได้อีกทางหนึ่ง

     3. ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เดิมที่ในองค์กร หรือบริษัทต่างๆ อาจจะมีความต้องการใช้งานโทรศัพท์ทางไกลทั้งในประเทศ และต่างประเทศกันมาก หากมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี VoIP จะพบว่าค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ขององค์กรจะลดลงได้มาก

     4. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรสาร (FAX) ได้ นอกจากเทคโนโลยี VoIP จะมีประโยชน์ต่อการลดต้นทุนการใช้งานโทรศัพท์แบบปกติแล้ว ยังสามารถนำเอาคุณสมบัติของเทคโนโลยีนี้มาใช้กับงานโทรสาร (FAX) ได้ ซึ่งจะพบว่าค่าใช้จ่ายในกาส่วนนี้จะลดลงทันทีไม่ว่าจะเป็นการส่งโทรสารทางไกลในประเทศ และต่างประเทศ

 

VoIp ทำงานได้อย่างไร

       ตามที่ได้กล่าวนำเบื้องต้นว่าเทคโนโลยี VoIP นั้นใช้โปรโตคอลของ Internet Protocol ในการส่งผ่านสัญญาณเสียง ซึ่งสัญญาณเสียงนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นส่วยย่อยๆ หรือที่เราเรียกว่า Packet โดยสัญญาณเสียงที่ส่งไปมักนิยมส่งแบบ UDP มากว่าแบบ TDP เนื่องจากการส่งข้อมูลแบบ UDP นั้นจะมีการส่งข้อมูลได้เร็วกว่า จึงเหมาะที่จะนำมาเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลเสียงบนเครือข่ายอินเทอร์เน๊ต การส่งข้อมูลเสียงนั้นจะต้องอาศัยโปรโตคอลหลักที่ใช้ในการส่งสัญญาณระหว่างต้นทาง และปลายทางอีกด้วย เช่น โปรโตคอล SIP (Session Initiation Protocol) จึงทำให้ต้นทาง และปลายทางสามารถสื่อสารกันได้ โดยปกติแล้วหากมีการใช้งานโปรโตคอล SIP จะมีการใช้พอร์ตสื่อสาร UDP ที่ 5060 เป็นหลัก

    บริษัท ดาต้าเทล จำกัด หวังว่าบทความข้างต้นจะทำให้ท่านมีความเข้าใจในเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัท ดาต้าเทล จำกัดยินดีให้ครับปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต VoIP หรือที่รู้จักกันในรูปแบบ IP PBX ท่านด้วย Team Support และ Engineer ที่ชำนาญการและมีประสบการณ์ทางด้านระบบสื่อสารทั้งแบบ Digital และ VoIP โดยตรง


Relate Product
 • Plextel IP PBX
 • XorCom IP PBX
 • Yeastar IP PBX
 • Matrix IP PBX
 •                          
                           
                                
  Copyrights © datatel.co.th 2009. All rights reserved.